نام کاربری :
 
 PAP شرکت عصر انتقال داده ها داراي پروانه
به شماره 36707/900 صادره از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي